Privacy Policy

1. Wie/wat

Wij respecteren uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy.

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Hadge (Dieter Vlieghe), met maatschappelijke zetel te Nieuwevaart 129 , 9000 Gent, ingeschreve n in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0642791581, www.hadge.be en tel. +32 474 48 05 76.

Wij leven de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na en zijn hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).


2. Welke gegevens

2.1. Persoonsgegevens

Wij verklaren niet meer gegevens te verzamelen dan nodig voor het uitvoeren van onze opdracht/contractuele prestaties en ter voldoening van onze wettelijke verplichtingen.Hieronder vindt u een niet limitatief overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam; geslacht; geboortedatum en geboorteplaats
 • Adresgegevens; telefoonnummer en e-mailadres; bankrekeningnummer
 • IP-adres; internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

2.2 Cookies

Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestand dat door de website met bepaalde pagina’s wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen. Hoe deze website gebruik maakt van Cookies staat uitgelegd in onze cookieverklaring.

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt, op welke juridische basis en voor welke duur

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van verschillende vormen van communicatie (bijv. mailings, nieuwsbrieven, brochures, magazines,…)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens middels cookies heeft tot doel om individuele voorkeuren, vragen en klachten te registreren en te gebruiken voor de communicatie met de klant en personaliseren van pagina’s voor toekomstige bezoeken aan de website
 • Teneinde op uw vragen te kunnen antwoorden en de ons gegeven opdracht te kunnen uitvoeren
 • Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Verordening.
 • Meer bepaald verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang (zoals bijvoorbeeld om u te kunnen helpen met onze producten of diensten en omwillen van onzei eigen commerciële doeleinden).
 • In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van onze eventuele contractuele relatie.


4. Verstrekking aan derden

De gegevens die U aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is (zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek) of indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.


5. Veligheidsmaatregelen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op.


6. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@hadge.be. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen de 30 dagen, op uw verzoek.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274.48.00, Fax +32 (0)2 274.48.35, email: commission@privacycommission.be.


7. Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.